Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Chỉ thị số 20CT2003/04/2019Tải về
2CT của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ...CT2309/02/2018Tải về
3chỉ thị 20-CT/TW, 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử ĐảngCT2030/01/2018Tải về
4chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017- 2020 CT2108/08/2017Tải về
5Tài liệu TT biển đảoTL18/07/2017Tải về
6quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của Ban thanh tra nhân dânVB6319/06/2017Tải về
7Ctr phối hợp đảm bảo trật tự ATGT 2017...Ctr1811/04/2017Tải về
8Ctrinh hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh BK...Ct1729/03/2017Tải về
9Quy định xét duyệt đề tài SKKNQD08/03/2017Tải về
10Hoạt động trọng tâm công tác cải cách tư pháp 2017CT1510/02/2017Tải về
11Chương trình phối hợp bảo vệ Môi trường13-CTr14/06/2016Tải về
12Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 201507 /HD-MTTQ-BTT06/03/2015Tải về