Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến

Tại điểm cầu Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn là người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Bắc Kạn và huyện Bạch Thông.

 
                          Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.  

Đại biểu tham dự hội nghị được truyền đạt nội dung cơ bản của các chuyên đề, gồm: Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số cập nhật các nội dung có liên quan tới công tác dân tộc trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: