Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truy cập, tìm hiểu, khai thác và đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Ngày 10/4/2020 Sở Tư pháp ban hành công văn số 549/STP-PBGDPL về việc Truy cập, tìm hiểu khai thác và đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn... Để truy cập, tìm hiểu, khai thác Bộ tài liệu tuyên truyền, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau.

Chi tiết nội dung xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Tư pháp