Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Nhằm phát huy dân chủ, huy động sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, nhân dân dân trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ngày 04/03/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã hành Kế hoạch số 51/KH-MTTQ-BTT về Triển khai thực hiện việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Nội dung Kế hoạch xem và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  Ủy ban MTTQ tỉnh