Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 phát động tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19" với phương châm: Người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Mọi sự đóng góp, ủng hộ của cộng đồng và xã hội sẽ được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích, có hiệu quả và công khai, minh bạch.

Ủng hộ qua hệ thống đóng góp trực tuyến theo địa chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mattran.org.vn/

Tác giả: 
Nguồn:  MTTW