Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các sở, ngành về phòng, chống  dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 168/STP-PBGDPL ngày 10/02/2020 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Ngày 28/4/2020 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn số 595/STP-PBGDPL về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng tải chi tiết nội dung công văn TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Tư pháp Bắc Kạn