Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19

Thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chi tiết nọi dung Nghị quyết xem TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh