Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức

Ngày 08/8/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức.

Căn cứ Quyết định số 600-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tạm giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh.

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy về việc hướng dẫn điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ cuộc họp của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 04 tháng 8 năm 2022,  thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức (không qua thi tuyển), cụ thể như sau:

Xem chi tiết nội dung TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  MTTQ tỉnh