Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 10/03/2020 Úy ban nhân tỉnh ban hành công văn số 1176/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 
                                 Ảnh virus qua kính hiển vi điện tử  

Thực hiện Thông báo số 86/TB-VPCP ngày ngày 06/03/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau; xem nội dung công văn chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn