Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Ngày 09/8/2022 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 925/STTTT-TTBCXB về nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí. 

Nhằm giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường báo chí lành mạnh, theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại. Đồng thời, phối hợp với SởThông tin và Truyền thông trong việc giám sát, nhận diện “báo hoá” tạp chí,“báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện“tư nhân hoá” báo chí hoặc những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt động báo chí tại địa bàn tỉnh để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đăng tại văn bản về việc Hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí chi tiết TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Thông tin và Truyền thông