Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi cao, có truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời, là vùng ATK của cách mạng năm xưa. Những năm gần đây, về kinh tế - xã hội, đời sống của người dân và cơ sở vật chất của tỉnh đã có một số bước phát triển đáng kể. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, đưa Bắc Kạn từng bước trưởng thành.

 
 Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội  

Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với 542 cuộc tuyên truyền cho trên 32.500 lượt người tham dự về các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; phát sóng hơn 60 số, đăng gần 500 tin, bài chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn; cấp phát 36.000 cuốn Bản tin Công tác Mặt trận và đoàn thể tỉnh đến 1.421 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; đăng 256 tin, bài trên trang Thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, hướng mạnh hoạt động về khu dân cư. Trong 05 năm, tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập và duy trì hoạt động 157 hợp tác xã; 89 mô hình phát triển kinh tế vườn, đồi, rừng, kinh tế trang trại; nhân dân đóng góp được trên 10 tỷ đồng, 233.294 ngày công lao động, hiến 183.135m2 đất xây dựng nông thôn mới; xây dựng và duy trì hoạt động 104 mô hình tự quản ở khu dân cư; có 316.494 lượt hộ “Gia đình văn hoá” và 4.368 lượt “Khu dân cư văn hoá”. Các hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai được thực hiện thường xuyên, hiệu quả với các hoạt động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 729 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 16,378 tỷ đồng; thăm và tặng 67.327 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng… Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, như: chủ trì giám sát 57 cuộc, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội 91 cuộc; phối hợp với cơ quan nhà nước giám sát 923 cuộc; các Ban Thanh tra nhân dân cấp, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 4.217 cuộc; góp ý và phản biện xã hội vào 191 dự thảo văn bản pháp luật. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được đổi mới và nâng cao chất lượng với hơn 3.700 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và 3.492 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri trên các lĩnh vực.

Cơ chế, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ ngày càng được hoàn thiện, tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều nỗ lực, sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, luôn là nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Năm năm qua, đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” cho 624 vị có nhiều công lao đóng góp cho công tác Mặt trận, tặng 130 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của MTTQ các cấp trong tỉnh…

Nhiệm kỳ mới của Mặt trận đã bắt đầu, đầy tự hào nhưng cũng còn khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp Mặt trận Tổ quốc cần phải có nỗ lực rất cao để thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Trước mắt cần tập trung vào những định hướng, nhiệm vụ then chốt, trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện để chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động; vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Mặt trận thực sự trở thành mái nhà chung để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thực sự vững mạnh, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển bền vững.

Thứ hai, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về địa bàn khu dân cư, phù hợp với tổ chức và đối tượng của mình. Xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ công tác bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh. Động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thứ ba, Với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu; hướng dẫn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động, giám sát; tập hợp ý kiến nhân dân, tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nói không với tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thứ tư, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh và nhân dân cả nước, đoàn kết hữu nghị với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, ngoại giao nhân dân để có những chính sách, biện pháp cụ thể tận dụng thời cơ, hạn chế những thách thức trong hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thứ năm, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, quan tâm chăm lo củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết, cùng bàn, cùng làm trong vận động quần chúng và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhân sỹ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng Tư vấn, Ban tư vấn. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, làm cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ở thôn, bản, tổ dân phố, tiểu khu hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật.

Với khí thế mới, quyết tâm mới của hệ thống MTTQ các cấp, sự quan tâm lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của chính quyền các cấp; sự hưởng ứng tích cực, sâu rộng của các tầng lớp nhân dân; với sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc anh em, hy vọng rằng chúng ra nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển bền vững.

 

Tác giả:  Ma Từ Đông Điền - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: