Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 10/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020.

 
             ký kết Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020.                            

Nội dung bản ký kết Chương trình phối hợp tập trung vào các vấn đề như: Công tác tuyên truyền; phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết - Sáng tạo” năm 2020; phối hợp các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ.

Việc tổ chức triển khai Chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai có hiệu quả, đồng bộ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư; phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc thù, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong việc để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội./.


Tác giả: 
Nguồn:  BBK