Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 1428/MTTW-BTT ngày 23/9/2020 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn, công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để triển khai việc tuyên truyền và tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai những nội dung sau, xem chi tiết TẠI ĐÂY;

,

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  MTTQ tỉnh