Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HƯỚNG DẪN triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đườngđi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 11/7/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU về triển khai triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đăng tải nội dung Hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY;

 

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo TU