Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HD Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Ngày 24/02/2020 Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Năm 2019, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta đạt được những kết quả toàn diện. Để phát huy những thành quả đó  trong năm 2020 , năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, của kế haochj phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: xem chi tiết và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo TU