Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Ngày 24/02/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Công văn số 3015-CV/TU về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đăng toàn văn dự thảo và gợi ý thảo luận.

Gợi ý thảo luận và tổng hợp các nội dung góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

          I. Chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội, kết cấu, bố cục

          1. Về chủ đề đại hội

          Chủ đề Đại hội đã thể hiện được nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa? Cần bổ sung, sửa đổi?

          2. Phương châm chỉ đạo đại hội

          Phương châm chỉ đạo đại hội đã phù hợp chưa? Có cần bổ sung, sửa đổi?

          3. Về kết cấu, bố cục

          - Bố cục báo cáo chính trị gồm 3 phần, việc sắp xếp các nội dung trong từng phần đã hợp lý chưa? Cần thay đổi, bổ sung gì?

          - Trong đánh giá từng lĩnh vực, báo cáo đã tập trung nêu bật kết quả đạt được, đưa ra những hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân. Cách trình bày như vậy đã hợp lý chưa?

          - Về diễn đạt, cách nêu vấn đề trong Dự thảo báo cáo chính trị như vậy đã được chưa? Cần thay đổi, chỉnh sửa gì và sửa như thế nào?

          II. Bối cảnh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

          1. Phần đánh giá tình hình thuận lợi như Dự thảo đã đầy đủ, phù hợp chưa? Cần bổ sung hoặc chỉnh sửa như thế nào?

          2. Những khó khăn đã nêu trong Dự thảo đã đầy đủ, hợp lý chưa? Cần bổ sung thêm nội dung nào?

          III. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025

          1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

          - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên các lĩnh vực như vậy đã đầy đủ, sát với thực tiễn chưa? Nhận định của từng mục có hợp lý không? Cần bổ sung, thay đổi như thế nào? Những hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo đã đầy đủ chưa? Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nhận định như vậy đã chính xác chưa?

          - Phần đánh giá chung đã bao quát, đầy đủ chưa? Cần bổ sung, thêm bớt gì?

          - Hệ thống bảng biểu kèm theo báo cáo đã phù hợp chưa? Cần chỉnh sửa, bổ sung như thế nào?

          - Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm có cần chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm hay không?

          2. Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

          - Phần dự báo, nhận định tình hình trong báo cáo nêu đã phù hợp thực tế chưa? Cần bổ sung như thế nào?

          - Mục tiêu tổng quát và hệ thống các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới đã hợp lý và đầy đủ chưa? Cần bổ sung, sửa đổi gì thêm?

          - Các chương trình trọng tâm nêu trong báo cáo chính trị đã đầy đủ, phù hợp chưa? Có cần bổ sung thêm chương trình trọng tâm nào?

          - Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, đề nghị cho ý kiến thêm về hệ thống giải pháp, nhất là các giải pháp mang tính đột phá để tổ chức thực hiện.

Xem toàn văn Dự thảo báo cáo chính trị TẠI ĐÂY;

 


Tác giả: 
Nguồn:  Tỉnh ủy Bắc Kạn