Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Căn cứ Công văn số 776-CV/BTGTU ngày 05/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp triển khai bằng các hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo TW