Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:
STT Tên Nghị quyết Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản
1 Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 05/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
2 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 06/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
3 Nghị quyết ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
4 Nghị quyết ban hành Quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 08/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
5 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
6 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
7 Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Bắc Kạn 11/2022/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
8 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
9 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 18/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
10 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3) 19/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
11 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2) 20/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
12 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
13 Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 22/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
14 Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 23/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
15 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
16 Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 25/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
17 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn năm 2023 26/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
18 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/NQ-HĐND 19/7/2022 Tải về
19 Nghị quyết Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 28/NQ-HĐND 20/7/2022 Tải về
 
Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh