Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X


STT

Trích yếu

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn

06/2021/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

2

Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn

07/2021/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

3

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/2021/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

4

Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

9/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

5

Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

6

Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

7

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

8

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

9

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

10

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh

15/2021/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

11

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

86/NQ-HĐND


06/12/2021 

 

Tải về

12

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

87/NQ-HĐND

06/12/2021 

Tải về

13

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

88/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

14

Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

89/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

15

Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022

90/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

16

Nghị quyết về phân bổ đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương)

91/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

17

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn

92/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

18

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

93/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

19

Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

94/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

20

Nghị quyết ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

95/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

21

Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

96/NQ-HĐND

07/12/2021

Tải về

22

Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

97/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

23

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

98/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

24

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022

99/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

25

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

100/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về

26

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh

101/NQ-HĐND

 

07/12/2021 

Tải về

27

Nghị quyết kỳ họp thứ sáu Hội đòng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

102/NQ-HĐND

07/12/2021 

Tải về


Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh