Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua 14 Nghị quyết; cụ thể như sau:
STT Tên Nghị quyết Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản
1 Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 01/2022/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
2 Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 02/2022/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
3 Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 03/2022/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
4 Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/2022/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
5 Nghị quyết về Phát triển thanh niên 11/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
6 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện 06/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
7 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
8 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2) 08/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
9 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1) 09/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
10 Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
11 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 71/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2021 12/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
12 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 13/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
13 Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 15/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về
14 Nghị quyết kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/NQ-HĐND 27/4/2022 Tải về

 

 
Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh