Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 08/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các tổ chức thành viêncảu Mặt trận thực hiện một số nội dung sau:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các ban, ngành liên quantriển khai tuyên truyền việc thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dânthông qua các hình thức phù hợp đối với các nội dung:

- Luật Cảnh sát cơ động (Luật số 04/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023;

- Luật Điện ảnh (Luật số 05/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023;

- Luật Thi đua Khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 (trừ trường hợp quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022; quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024);

- Luật Kinh doanh bảo hiểm (Luật số 08/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 (trừkhoản 3 Điều 86khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản 3 và khoản 4 Điều 99, các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028; Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp sau đây: Khoản 1 Điều 157 của Luật này; các điều 77, 78, 79, 80, 81, 83, 94 và 98 của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027).

Luật cảnh sát cơ động;

Luật kinh doanh bảo hiểm;

Luật bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ;

Luật thi đua khen thưởng;

Luật điện ảnh;

Tác giả: 
Nguồn:  MTTQ tỉnh