Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ cũng đóng vai trò quyết định ; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. 

Ngày 25/4/2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 11997-CV/VPTW về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng TẠI ĐÂY;

Tác giả:  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguồn: