Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Ủy ban MTTQ Viết Nam xin đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bi thư, Chủ tịch nước TẠI ĐÂY:

Tác giả:  Nguyễn Phú Trọng
Nguồn:  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước