Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HD triển khai chương trình hành động thực hiện NQĐHĐBTQ MTTQVN lần thứ 9, NK 2019- 2024

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 05/HD-MTTW-BTT về việc Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhằm cụ thể hóa quan điểm, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đon vị, tổ chức mình.

 
                                               Toàn cảnh diễn ra Đại hội  

 

 

 

Nội dung Hướng dẫn xem và tải về TẠI ĐÂY;

 

Tác giả: 
Nguồn:  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam