Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" 2022

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 785-CV/BTGTU về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 2022.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.
Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, thứ Tư, ngày 06 tháng 7 năm 2022. Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, thứ Tư, ngày 06 tháng 7 năm 2022.  

Vòng thi tuần sẽ kết thúc sau đó 4 tuần, tức 15h59, thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022.Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, bao gồm Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên website chính thức của Cuộc thi địa chỉ: “https: www.toquocbenbosong.vn”.

 


Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo TU