Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn tích cực thực hiện nhiều chính sách về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và bước đầu thu được những kết quả quan trọng.

 
 Tuyên truyền cho người dân về chủ trương sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính ở huyện Bạch Thông.  

Ngay từ khi Trung ương ban hành các nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo được sự thống nhất và quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bám sát mục tiêu, yêu cầu, lộ trình thực hiện theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế địa phương bằng Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/09/2016 về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể tỉnh; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/1/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện các chủ trương thí điểm về hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, thí điểm hợp nhất một số cơ quan của nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, cấp ủy và lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo xây dựng Đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế của các đơn vị tiến hành hợp nhất. Đến nay đã thực hiện xong việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, còn lại các cơ quan đang tạm dừng thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Việc kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo được chú trọng thực hiện, đã thực hiện Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và 100% cấp huyện, 8/8 huyện thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Nhận thức rõ việc cần thiết đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước khu Trung ương ban hành các nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và chính quyền, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 về “sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021”. Kết quả các cơ quan chuyên môn, giúp việc cấp ủy, chính quyền tỉnh đã giảm được 108 đầu mối, số lượng trưởng phòng và tương đương giảm được 32 người; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 58 đơn vị và 69 phòng chuyên môn. Sau khi sắp xếp, giảm số cấp trưởng, cấp phó giảm được 18 người, giảm 15 vị trí kế toán, 03 chỉ tiêu lao động Hợp đồng 68.

Song song với đó, trong quản lý biên chế, tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị của tỉnh, qua đó từng bước quản lý có hiệu quả biên chế. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được gần 500 biên chế.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định của Trung ương được cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh đã triển khai các bước theo lộ trình đã đề ra, theo đó có 22 xã, thị trấn không đủ 50% cả 2 tiêu chí về quy mô dân số và diện tích; tiến hành sắp xếp lại 218 thôn, tổ dân phố; sau khi sáp nhập giảm 14 xã, 114 thôn tổ dân phố.

Với những giải pháp đồng bộ, thực hiện việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng với việc tinh giản biên chế, sắp xếp, sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thôn tổ... đang cho thấy những quyết tâm của tỉnh trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ./.


Tác giả:  Phóng viên
Nguồn:  BBK