Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy đoàn kết trong Đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, toàn Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm vụ “Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc” luôn được thể hiện trong chủ đề của Báo cáo Chính trị qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết trong quá trình phát triển của địa phương, là cơ sở lý luận quan trọng để xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Phương châm chỉ đạo của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và quyết tâm mới, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, quyết liệt, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác dự báo tình hình cũng đã chỉ ra một số khó khăn sẽ tác động đến tỉnh như kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp... Bắc Kạn có xuất phát điểm thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp - dịch vụ phát triển chậm và thiếu ổn định. Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã từng bước đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ.

Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết chuyên đề quan trọng, làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, trong đó bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung điều hành, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm; chú trọng cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu được chuẩn bị triển khai như Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, các dự án tại Khu Công nghiệp Thanh Bình và tại các huyện, thành phố. UBND tỉnh cũng đã đi khảo sát hướng tuyến Quốc lộ 3 mới (Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn)…

Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước đổi mới, tiến bộ, việc tăng cường đoàn kết các dân tộc không ngừng được phát huy.

Cùng với củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những tháng đầu năm 2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ, sử dụng cơ cấu giống phù hợp, chủ động phòng chống rét, thiên tai cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản, qua đó sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kết quả khá. Diện tích cây lúa, cây ngô đều vượt kế hoạch đề ra.

Mặc dù ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nên giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 433,7 tỷ đồng, đạt 29,6% kế hoạch và tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 34,5% dự toán Trung ương giao, đạt 34,1% dự toán tỉnh giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo, các đơn vị tập trung triển khai. Đến nay, tỉnh và các địa phương đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo đúng quy định và xác định được danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các địa phương đã rà soát, lập danh sách cử tri, phân chia khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được khẩn trương hoàn thiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đang được các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt từ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Bắc Kạn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ giai đoạn đến năm 2025./.


 


Tác giả: 
Nguồn:  Bắc Kạn điện tử