Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đổi mới trong công tác xây dựng Đảng ở Bắc Kạn

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các đội tham gia Cuộc thi thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giải thưởng cho các đội tham gia Cuộc thi thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017.

 Đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc đổi mới công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp ủy tỉnh Bắc Kạn quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cùng với việc thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017 ở cấp huyện và cấp tỉnh. Đây là một hoạt động hoàn toàn mới nhằm kiểm tra, sát hạch đội ngũ cấp ủy viên thông qua hình thức sân khấu hóa nên kết quả ban đầu của cuộc thi đã có tác động tích cực đến việc lãnh đạo, điều hành cũng như vai trò, năng lực lãnh đạo của nhiều cấp ủy được thể hiện rõ hơn, nhất là chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, đăng ký học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung thiết thực, trong đó có nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, được chỉ đạo thực hiện từ tháng 5 năm 2015.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 02 năm thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từ phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng đến củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trợ giúp pháp lý, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội tại các xã được phân công. Các cơ quan, đơn vị đã huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp vật chất, ngày công lao động trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ các xã làm đường nội thôn, xây dựng cầu dân sinh; mở các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, đăng ký các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thải… góp phần nâng tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới qua các năm.

Từ những kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện thời gian qua, giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phân công 68 đơn vị giúp đỡ 59 xã đạt dưới 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với phương châm chỉ đạo: Các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm giúp đỡ các xã khó khăn thực hiện các tiêu chí còn lại, chú trọng hướng dẫn là chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ và người dân về chủ trương “dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Quan tâm giúp đỡ nông dân về hình thức tổ chức sản xuất và các tiêu chí cần phải phát huy nguồn lực đã có như môi trường, y tế, văn hóa, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Đổi mới trong công tác cán bộ, sinh hoạt chi bộ

Trước yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, nhất là yêu cầu phải bảo đảm chính xác, công minh, khách quan, lựa chọn được cán bộ thật sự có đức, có tâm, có tài để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thực hiện đổi mới việc xem xét tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng hình thức sát hạch lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian qua, Tỉnh ủy đã lựa chọn được 26 đồng chí bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành thông qua hình thức sát hạch lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua hình thức sát hạch lý luận và chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở, tỉnh đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó xây dựng kế hoạch và thành lập 12 tổ công tác cấp tỉnh, 84 tổ công tác cấp huyện đi dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trên địa bàn tỉnh (trung bình mỗi cấp ủy viên dự sinh hoạt được 5 - 7 chi bộ/năm).

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, việc tổ chức sinh hoạt Đảng tại các chi, đảng bộ đều được duy trì theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở từng bước được nâng lên, đảng viên trong chi bộ được nâng cao về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như tinh thần trách nhiệm trong xây dựng chi bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ chức Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Những cách làm sáng tạo của Bắc Kạn thời gian qua là điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, “vừa hồng vừa chuyên” đồng thời giải quyết được những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Tác giả:  Việt Bắc
Nguồn:  BBK