Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội

 

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, với sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng thời xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Ban tư vấn và quy chế hoạt động của Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện công tác phản biện xã hội theo chức năng.

Ngày 13/4/2017, Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo qui hoạch sử dụng đất của thành phố Bắc Kạn đến năm 2020. Tham dự Hội nghị đơn vị tư vấn thiết kế qui hoạch sử dụng đất của thành phố đã thông qua các hạng mục qui hoạch, như: Hiện trang sử dụng đất của thành phố đến năm 2015; điều chỉnh qui hoạch hơn 30 hạng mục sử dụng đất của thành phố đến năm 2020.

 
 Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị  

Sau khi nghiên cứu dự thảo Qui hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế của địa phương các thành viên Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có những ý kiến đóng góp với chính quyền địa phương việc thực hiện qui hoạch sử dụng đất tổng thể có tầm nhìn đúng đắn, có tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với lòng dân. Tuy nhiên, đối với đơn vị thiết kế  cần điều chỉnh bổ sung quy hoạch, như: Tập trung qui hoạch đồng bộ khu đô thị, khu dân cư nông thôn, các công trình công cộng…phù hợp với đặc điểm tình hình, phong tục tập quán của nhân dân, đồng thời lựa chọn những công trình trọng điểm để thực hiện hoàn thành các tiêu chí mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố đã đề ra, mặt khác cần có cơ chế tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng các hạng mục đã được phê duyệt thực hiện  thuận lợi. Đặc biệt, cần phải được tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

Thông qua những ý kiến đóng góp, phản biện của các thành viên Ban tư vấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bổ sung điều chỉnh quy hoạch hoàn chỉnh hơn và phù hợp, đảm bảo với quyền lợi của người dân trên địa bàn.

Tác giả:  Nguyễn Tâm
Nguồn:  MTTQ thành phố