Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thành lập đoàn giám sát gồm: đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân Vận Tỉnh uỷ và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiến hành khảo sát Ban chỉ đạo QCDC cơ sở xã Cao Trĩ, xã Chu Hương (huyện Ba Bể), xã Đại Sảo, Rã Bản (huyện Chợ Đồn), xã Công Bằng, xã Nghiên Loan (huyện Pác Nặm), giám sát trực tiếp Ban chỉ đạo QCDC cơ sở xã Vân Tùng (Ngân Sơn), Ban chỉ đạo QCDC cơ sở huyện Ngân Sơn, Ban chỉ đạo QCDC cơ sở xã Hảo Nghĩa (Na Rì) và Ban chỉ đạo QCDC cơ sở huyện Na Rì, giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Ban chỉ đạo QCDCCS huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm.... kết quả cho thấy:

Công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được Ban chỉ đạo QCDC cơ sở cấp huyện và cấp xã quan tâm tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đến các thôn, bản, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức Hội nghị quán triệt, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các cuộc họp thôn, bản; các buổi sinh hoạt chi hội của các tổ chức đoàn thể, thông qua hệ thống loa truyền thanh, in ấn những nội dung công khai để dân biết... Từ 2010 đến nay, Huyện Na Rì tuyên truyền đến 233 thôn có trên 9.320 lượt người người nghe; xã Hảo Nghĩa (Na Rì) tuyên truyền được 45 cuộc đến 9/9 thôn bản có hơn 1.675 lượt người nghe; xã Công Bằng (Pác Nặm) tuyên truyền cho 12.000 lượt người nghe, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) triển khai đến 15/15 thôn, có 4.872 lượt người được nghe; xã Cao Trĩ (Ba Bể) tuyên truyền được 8 buổi với 8/8 thôn, tổng số người nghe 565 người; Huyện Ngân Sơn  tuyên truyền được 4.800 buổi thu hút 203.000 lượt người nghe, cấp 1.100 đầu sách, cấp phát hơn 7.000 tờ gấp, tờ rơi tìm hiểu về pháp luật...

Thông qua việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho thấy trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tiếp tục đi vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là việc huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…  Xã Công Bằng (Pác Nặm) nhân dân hiến 149.715m đất, đóng góp 2.218 ngày công để xây dựng các công trình đường dân sinh. xã Rã Bản (Chợ Đồn) nhân dân đóng góp được 250.494.000đ và 5349 ngày công lao động để xây dựng đường dân sinh. Huyện Ngân Sơn, điển hình như: thôn lánh - xã Thượng Quan mỗi hộ đóng góp 5 triệu đồng xây dựng đường giao thông đến thôn dài 6 km, thôn Phia Sào, Nà Mần - Thượng Quan mỗi hộ đóng góp 800.000đ trở lên làm đường, giao thông, nhà văn hoá và hiến 1.200m2  đất. Huyện Ba Bể nhân dân đóng góp được gần 1,5 tỷ đồng, hiến 6.322m2 đất, 300 ngày công lao động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng của địa phương.

Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp xã quan tâm chỉ đạo đã tổ chức cho nhân dân bàn bạc, biểu quyết các nội dung liên quan để cấp có thẩm quyền quyết định; Việc đóng góp sửa đổi, bổ sung và biểu quyết hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố và bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã được cấp cơ sở thực hiện từng bước đi vào nề nếp. 100% nhân dân tại các thôn, tổ được tham gia bàn bạc, đóng góp sửa đổi, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố (hiện nay có 1.404/1.421 thôn, bản, tổ phố xây dựng được hương ước, quy ước).

 Những nội dung nhân dân giám sát được Chính quyền cơ sở tạo điều kiện cho nhân dân giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng vànhân dân tiến hành việc giám sát, kiểm tra như: Giám sát việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, công trình, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã: Xã Vân Tùng (Ngân Sơn) tổ chức cho 1.475 lượt nhân dân dóng góp với 146 ý kiến đóng góp vào những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân với đại biểu Quốc hội, HĐND. Huyện Ngân Sơn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCCĐ tiến hành giám sát được hơn 50 lượt các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. BCĐ huyện Pác Nặm kiểm tra giám sát thực hiện Pháp lệnh 34 được trên 35 lượt, lồng ghép kiểm tra với nội dung của cấp uỷ được trên 50 lượt/10 xã. Huyện Chợ Đồn 10 đợt kiểm tra với trên 60 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Pháp lệnh 34 của Ban chỉ đạo QCDC cơ sở cấp huyện và cấp xã còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh 34 chưa được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên quan tâm đúng mức, từ đó nhân dân nhận thức chưa được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc thực thi Pháp lệnh ở địa phương; Các Ban chỉ đạo QCDCCS cấp huyện và cấp xã hoạt động kiêm nhiệm, chưa được quan tâm cấp kinh phí để hoạt động, do đó khó khăn trong việc tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, công tác thăm nắm, kiểm tra tình hình thực hiện Pháp lệnh 34 chưa được quan tâm đúng mức...

Để tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34 trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo QCDCCS cấp huyện, cấp xã trong việc nâng cao vai trò trách nhiệm của thành viên BCĐ thực hiện QCDCCS các cấp; Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh 34 cho nhân dân thường xuyên hơn và bằng nhiều hình thức phù hợp; tổ chức thăm nắm tình hình thực hiện Pháp lệnh tại các thôn, bản để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện QCDCCS./.

Tác giả: 
Nguồn: