Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội

 Phát huy vai trò giám sát, phản biện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Kạn đã tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, qua đó, đã kiến nghị nhiều nội dung, bổ sung, điều chỉnh những bất cập, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của người dân. 

Từ năm 2016 đến nay, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 45 hội nghị phản biện, góp ý được 776 văn bản, kế hoạch, chương trình, đề án. Hội Cựu chiến binh đóng góp 3.426 ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp. Các cấp Công đoàn đã tham gia góp ý 97 ý kiến bằng văn bản. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tham gia góp ý vào 82 văn bản. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh đã tham mưu tổ chức được 27 buổi “Đối thoại trực tiếp” giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và hơn 300 cuộc họp, diễn đàn, sinh hoạt, tham gia góp ý các văn bản dự thảo.
 
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn
                                  Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn
Cùng với việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập hợp các kiến nghị của những tổ chức thành viên, cử tri và Nhân dân để phản ánh đến đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri; thông tin kịp thời, đầy đủ đến cử tri có ý kiến, phản ánh. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kiến nghị 3.448 ý kiến tại các kỳ họp HĐND liên quan đến các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề người dân quan tâm và bức xúc như ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm và tệ nạn xã hội, chấn chỉnh trật tự đô thị và quản lý sử dụng lòng lề đường, việc cấp phép xây dựng và xóa các dự án “treo”…
 
Các ý kiến phản ánh, tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp thu nghiêm túc và cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
 
Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy chế phối hợp; phát huy dân chủ, nội lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên và kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở. 
 
Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương gắn với thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tác giả:  Phóng viên
Nguồn: