Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giảm nghèo ở Chợ Đồn

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người dân, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư nên công tác giảm nghèo ở Chợ Đồn thời gian qua đã có nhiều chuyển biến.

 
   Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Chợ Đồn (Ảnh: Người dân xã Rã Bản tham gia làm đường giao thông nông thôn).

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện, Ban Quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã được thành lập, kiện toàn thường xuyên, phù hợp với quy định của từng giai đoạn và tình hình thực tế. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các Hội, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, có hơn 4.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay hơn 150 tỷ đồng phát triển kinh tế; hơn 360 dự án được vay vốn giải quyết việc làm với kinh phí giải ngân hơn 16 tỷ đồng; hơn 350 hồ sơ vay xuất khẩu lao động đã được giải ngân với kinh phí hơn 17 tỷ đồng… Cùng với việc cho vay vốn, các ban, ngành, đoàn thể còn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Các chính sách về y tế, giáo dục, hỗ trợ về nhà ở và các chính sách hỗ trợ khác cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.

Các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (gồm: Chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá chương trình) được triển khai một cách khá đồng bộ, đem lại hiệu quả tốt. Trong đó, tính riêng đối với Chương trình 135, với tổng vốn được sử dụng hơn 70 tỷ đồng, toàn huyện đã được đầu tư 151 công trình, thực hiện duy tu – bảo dưỡng 94 công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất 64 dự án, thực hiện nhân rộng 13 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ 04 dự án phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế…

Theo đánh giá của UBND huyện, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người dân, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư thông qua các chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 20,58% (năm 2016) xuống còn 16,48% (năm 2018), trong năm 2019 toàn huyện phấn đấu giảm 2%; qua rà soát, đánh giá, có 07 thôn đạt tiêu chí hoàn thành Chương trình 135; xã Bằng Phúc đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, việc triển khai các chương trình, dự án đã khiến cho nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về giảm nghèo bền vững đã có sự thay đổi rõ rệt; phát huy được vai trò tự chủ của người dân trong phát triển kinh tế nói chung, giảm nghèo nói riêng, nhất là phần lớn các hộ nghèo đã có ý thức vươn lên.

Kết quả đạt được là rất tích cực, góp phần tích cực vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhưng từ thực tế cho thấy quá trình triển khai vẫn còn những mặt hạn chế, như: Việc huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác giảm nghèo còn nhiều hạn chế; công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo ở một số địa phương chưa cụ thể, chưa sát với điều kiện thực tế của hộ nghèo và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến hiệu quả đạt được chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra; việc xác định nguyên nhân, nhu cầu để xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp hộ nghèo vươn lên còn những bất cập vì một số chính sách phụ thuộc vào điều kiện của địa phương và chính bản thân các hộ cần hộ cần giúp đỡ…

Vì thế, từ kết quả đạt được và để việc thực hiện chương trình giảm nghèo đạt được kết quả cao, thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng xác định tiềm năng thế mạnh của từng địa phương để có kế hoạch quy hoạch, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đối với các xã phía Bắc như Xuân Lạc, Nam Cường, Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch, khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi; các xã phía Đông như Phương Viên, Bằng Phúc, Đông Viên, Rã Bản, Đại Sảo tập trung xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả. Đồng thời, triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo hoạt động có hiệu quả (sản xuất lúa bao thai; trồng mới và cải tạo diện tích chè Shan tuyết; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm)… Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình giảm nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 – 2025 do Chính phủ ban hành./.


Tác giả:  Phóng viên
Nguồn:  BBK