Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn tỉnh có 16 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa

Cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một trong những tiêu chí khó đối với các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện mới có 16 xã đạt tiêu chí này.

 
 Nhà văn hóa thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận (Bạch Thông) được xây dựng khang trang từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tiếp tục được các cấp, ngành và người dân quan tâm đầu tư với quy mô phù hợp, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 36 nhà văn hóa xã, hội trường đa năng, trong đó đã đạt chuẩn 30 nhà. Tổng số sân thể thao xã hiện có là 23 sân, trong đó 15 sân đạt chuẩn. Tổng số nhà văn hóa thôn hiện có là 1.139 nhà, trong đó 446 nhà đã đạt chuẩn./. 

Tác giả:  Lê Trang
Nguồn: