Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, phân công đội ngũ cán bộ bám địa bàn chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

 
            Huy động sức dân trong làm đường giao thông nông thôn tại xã Dương Quang  

Năm 2018, TP. Bắc Kạn phấn đấu đưa xã Dương Quang đạt thêm 2 tiêu chí (tiêu chí y tế, môi trường và an toàn thực phẩm), duy trì 14 tiêu chí đã đạt và có ít nhất 01 thôn đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới tại xã Nông Thượng. Trong năm, nguồn kinh phí TP. Bắc Kạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là hơn 10,9 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp là hơn 6,9 tỷ đồng còn lại là nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động từ nhân dân.

Các phong trào thi đua như “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… được triển khai đến các thôn, tổ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ nội dung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản hướng dẫn của các cấp về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, nhằm đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục tập quán, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn.

Đối với xã Nông Thượng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, hiện nay tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Để giữ vững 19 tiêu chí và triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đối với xã Dương Quang, năm 2017 xã đã đạt 14 tiêu chí trong chuẩn xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, được hỗ trợ nguồn vốn xây dựng hạ tầng cơ sở trường học và một số công trình khác, xã tiếp tục củng cố, duy trì 14/19 tiêu chí đã đạt trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đăng ký phấn đấu hoàn thành thêm 02  tiêu chí, gồm tiêu chí số 15  về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đến thời điểm này, xã đã khởi công xây dựng Trạm Y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, có 3 chỉ tiêu hoàn thành, còn 5 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Xã đã giao cho 2 thôn Nà Ỏi, Nà Dì tổ chức làm điểm nhân rộng các mô hình. Đồng thời, tuyên truyền vận động các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm ủng hộ, hưởng ứng phong trào, huy động nhân dân tích cực tham gia chương trình "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, phấn đấu đến hết năm 2018 hoàn thành tiêu chí y tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, thành phố Bắc Kạn đã và đang đi đúng hướng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Hồng Hạnh
Nguồn:  BBK