Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021

Trong năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là điều kiện để Bắc Kạn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Năm 2020 với nhiều nỗ lực, toàn tỉnh đã có 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao là xã Quang Thuận (Bạch Thông) và xã Kim Lư (Na Rì); 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn), xã Dương Phong (Bạch Thông), xã Khang Ninh và Địa Linh (Ba Bể), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15 xã; có 16 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới, lũy kế là 24 thôn. Cùng với đó, các xã, các thôn bản trên địa bàn tỉnh cũng tập trung thực hiện nhiệm vụ để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tạo đà công cuộc xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, tỉnh phấn đấu năm 2021, số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 06 xã; duy trì 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 01 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2020. Phấn đấu tăng thêm 75 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thành phố Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
 Người dân xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới tập trung phát triển cây trồng cho giá trị kinh tế cao,
góp phần đưa địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021
 

Là địa phương khó khăn nên vấn đề nguồn lực luôn là thách thức đối với tỉnh Bắc Kạn. Do đó, ngoài việc huy động nguồn lực từ bên ngoài, tỉnh đã xác định phát huy nội lực trong Nhân dân. Đối với các xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, UBND các huyện cân đối, ưu tiên nguồn lực, đồng thời chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch của các xã đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí. Các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (Chương trình OCOP) để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, tổ chức sản xuất. Cùng với đó là tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đối với các xã chưa đạt các tiêu chí nông thôn mới cũng tập trung thực hiện các nội dung, đảm bảo mỗi xã thực hiện hoàn thành thêm ít nhất một tiêu chí so với năm 2020, làm cơ sở cho việc đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.


Đối với nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình đạt chuẩn năm 2021. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít hoặc không cần kinh phí mà người dẫn có thể tự thực hiện được như nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn... Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương quan tâm thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn.
Với phương châm “chậm mà chắc”, năm nay, tỉnh không đặt mục tiêu xây dựng thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao mà sẽ duy trì các xã đã đạt chuẩn. Bắc Kạn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, đảm bảo phát triển nông thôn bền vững. Tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí về tổ chức sản xuất hàng hóa có liên kết chặt chẽ, giảm hộ nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân, xây dựng môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đối với thành phố Bắc Kạn, hiện nay, UBND tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chỉnh phủ công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Khi được công nhận, tỉnh Bắc Kạn sẽ có đơn vị cấp huyện đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để các địa phương khác phấn đấu thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Vì vậy, Bắc Kạn tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã hội, tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: 
Nguồn:  Cổng TTĐT