Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Pác Nặm

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Pác Nặm trong thời gian qua có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Pác Nặm, quá trình triển khai thực hiện các nội dung của phong trào được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhiều nội dung khi triển khai trong thực tế đã được lồng ghép với các phong trào thi đua khác nên tạo sự lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả cao.

 
 Việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.  

Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, ngành trong toàn huyện, như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Chung tay xây dựng nông thôn mới”… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Từ các phong trào thi đua này đã tác động tích cực vào kết quả thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức đăng ký cam kết phấn đấu thực hiện các danh hiệu văn hóa ngay từ những ngày đầu của năm. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn bình xét, công nhận, công bố vào dịp tổng kết cuối năm (dịp 18/11 hằng năm).

Với cách làm phù hợp, kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019 của huyện đạt khá. Cụ thể, có 5.783/7.129 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng  81,1%; có 101/118 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa, bằng 85,5%; có 82/84 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, bằng 97,6%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như: Nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra. Tỷ lệ đạt các danh hiệu thôn văn hóa và cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chưa thật sự mang tính bền vững, đặc biệt việc xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" chưa có kết quả. Việc xây dựng, duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao còn chưa huy động được nhiều từ nguồn xã hội hóa, chủ yếu trông chờ, phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, việc kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện phong trào chưa được thường xuyên. Công tác phối hợp của các ngành thành viên đôi khi chưa chặt chẽ…

Từ kết quả đạt được trong năm 2019, huyện Pác Nặm đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2020, gồm: Có 85% số hộ trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 72% số thôn/bản trở lên được công nhận danh hiệu văn hóa; 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 20% số xã trở lên đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện/Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chỉ đạo các địa phương triển khai các nội dung của phong trào theo kế hoạch. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung của phong trào theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và các văn bản liên quan. 

Theo đồng chí Nguyễn Đình Điệp- Chủ tịch UBND huyện, yếu tố quan trọng nhất là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện phong trào và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương, cơ sở; tổ chức, triển khai các hoạt động bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tế từng địa phương. Đồng thời, tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu bảo đảm tính khách quan, công bằng, chính xác và công khai, không chạy theo thành tích…/.


Tác giả:  Hoàng Vũ
Nguồn: