Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đức Vân xây dựng nông thôn mới

Với xuất phát điểm thấp, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Đức Vân (Ngân Sơn) đã đạt 10/19 tiêu chí. Để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch, xã đề ra một số giải pháp cụ thể.

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đức Vân gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất và giảm nghèo từ các nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình 30a.

Tuy nhiên, do người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo hướng nhỏ lẻ, tự cung tự cấp nên hiệu quả chưa cao; cùng với đó thiên tai, bệnh dịch, sâu hại, thiếu việc làm... đã ảnh hưởng không nhỏ đến đến thu nhập của các hộ gia đình. Đến nay, bình quân thu nhập của người dân trong xã mới đạt 15,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33,87%. Không chỉ khó khăn trong tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, mà việc thực hiện các tiêu chí còn lại của xã cũng còn gặp nhiều trở ngại.

Đường vào thôn Bản Duồi được bê tông khang trang.
                                                                                         Đường vào thôn Bản Duồi đã được đổ bê tông kiên cố.

 

Theo đồng chí Bế Văn Chúc- Chủ tịch UBND xã Đức Vân: Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thời gian tới địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lồng ghép tuyên truyền về những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả… trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng dân cư, sinh hoạt đoàn thể; gắn kết các hoạt động về xây dựng nông thôn mới với việc bình xét, thi đua, khen thưởng nhằm tạo ra phong trào rộng khắp trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các các đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình chủ động lựa chọn các nội dung gắn với tiêu chí cụ thể để vận động hội viên tham gia thực hiện. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn của huyện, tỉnh tổ chức nhằm nâng cao năng lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người dân nông thôn; gắn đào tạo nghề với các đề án tạo việc làm, đề án giảm nghèo nhằm nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Năm 2020, xã tiếp tục sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ để hỗ trợ giống, cây con, kỹ thuật canh tác cho bà con xây dựng các mô hình sản xuất; đối tượng lựa chọn là các mô hình sản xuất mang tính ổn định lâu dài, là sản phẩm thế mạnh của địa phương, có hiệu quả kinh tế cao được nhân dân hưởng ứng để từng bước nhân rộng. Khuyến khích bà con phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, nhất là hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, tổ nhóm và các mô hình liên kết sản xuất - chế biến gắn với thị trường và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiến tiến, đưa các giống mới vào canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung hướng vào các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp có lợi thế so sánh ở địa phương.

Nông dân thôn Bản Tặc tập trung phát triển cây dẻ nâng cao thu nhập.
                                                                   Người dân thôn Bản Tặc tập trung phát triển cây dẻ để nâng cao thu nhập.

Đối với xây dựng các công trình hạ tầng, trên cơ sở các danh điểm công trình đã được phê duyệt và nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đức Vân tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo công khai minh bạch. Về thực hiện các chỉ tiêu văn hoá, xã hội và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân. Chỉ đạo các thôn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy ước, hương ước thôn bản và tổ chức thực hiện để xây dựng đời sống văn hoá mới, xây dựng mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản trong quản lý bảo vệ môi trường tại thôn bản. Thực hiện tốt các chương trình về văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các chính sách khác có liên quan theo hướng bám sát Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới…

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững an ninh quốc phòng, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trên cơ sở phân công nhiệm vụ thực hiện trong từng tiêu chí cụ thể tại cơ sở, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời nâng cao vai trò của đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín trong việc phối hợp quản lý mọi mặt đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội tại địa phương…

Bên cạnh những mục tiêu, giải pháp trên, xã Đức Vân mong muốn tiếp tục được các cấp, ngành chung tay hỗ trợ để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.


Tác giả:  Lý Dũng
Nguồn: