Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Chiều 07/10, Huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.

 
 UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020.  

Trong 20 năm qua, BCĐ phong trào huyện đã ban hành 45 kế hoạch, 63 công văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến các xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ được trên 725 buổi; lồng ghép với các buổi họp thôn, tổ dân phố được 466 buổi.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trong nhân dân. Đến nay 100% thôn, tổ dân phố đã xây dựng được quy ước, hương ước làng, bản, tổ dân phố, cụm dân cư; toàn huyện có 50 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Năm 2019, toàn huyện có 9.160 gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 89,45%; 153 thôn, bản, khu phố được công nhận danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, đạt 92,16%; 112 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt văn hóa, chiếm 96,55%. Từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã tặng trên 17.000 lượt giấy khen và các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện trong 20 năm qua vẫn còn những hạn chế như: Công tác chỉ đạo có nơi chưa được thường xuyên, sự phối hợp giữa các ban, ngành còn hạn chế. chưa đồng bộ. Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của huyện và cơ sở còn hạn chế, công tác xã hội hóa, kêu gọi hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn khó khăn. Kinh phí dành cho tổ chức các hoạt động của nhà văn hóa thôn, khu phố chưa đáp ứng được yêu cầu...

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo đưa phong trào đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả tạo sự chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, UBND huyện Chợ Mới đã tặng Giấy khen cho 8 Khu dân cư và 13 gia đình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020./.


Tác giả: 
Nguồn:  Báo Bắc Kạn