Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh Bắc Kạn, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05 được gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền Chỉ thị 05 gắn với các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 20 năm Ngày tái thành lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2017), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019), kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020); tuyên truyền những tấm gương “người tốt - việc tốt”…

Hình thức tuyên truyền được Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều bài viết về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, đơn vị; phản ánh gương “người tốt - việc tốt”; thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, ra số báo in đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã thực hiện Chuyên đề “Học Bác mỗi ngày” với thời lượng phát sóng 05 phút/số/ngày.


                                                                                                                                      Chuyên mục "Học Bác mỗi ngày" do Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn thực hiện

Tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Bản tin Công tác xây dựng Đảng, Bản tin Công tác Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các Trang/Cổng Thông tin điện tử của các ngành, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở tích cực đăng tải những câu chuyện về tình cảm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đối với Bác Hồ kính yêu; về gương “người tốt - việc tốt”; hoạt động của các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị 05

Cùng với tuyên truyền trên bản tin, Trang/Cổng Thông tin điện tử của các ngành, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 thông qua hình thức cổ động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc…), nhất là tại các địa điểm diễn ra sự kiện, tạo không khí phấn khởi và thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo Bác thông qua nhiều hoạt động nổi bật. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (Bắc Kạn là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Cuộc thi này), với nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo của Đảng đối với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách, tác phong công tác trong giai đoạn hiện nay của cán bộ, đảng viên. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn tỉnh kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử Nà Tu… Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác” nhằm tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng, tạo động lực cho sự lan tỏa sâu rộng và sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và mọi người dân nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong công tác..., góp phần đưa việc học tập ngày càng được thực hiện có chiều sâu. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, được các cấp ủy, tổ chức đảng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng./.

Tác giả: 
Nguồn:  Bắc Kạn điện tử