Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

“Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

                 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 315/TTr-STTTT ngày 30  tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:   

Như Điều2;                                                                                                                                                

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, Nhung.

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                     KT. CHỦ TỊCH

                    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                    Phạm Duy Hưng

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “ Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

 
   

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ từ sử dụng ma túy và kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túytrên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ mục tiêu, nội dung về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp, mang tính xã hội rộng rãi, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương, tránh phô trương hình thức.  

II. MỤC TIÊU

 Phấn đấu đến hết năm 2018, 75% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy; 30 % người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 50% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

III. NỘI DUNG

1.  Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống ma túy.

- Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư, đô thị và trường học.

- Tuyên truyền, giới thiệu các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng.

 

- Giới thiệu kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có hình thức tuyên truyền hiệu quả; các giải pháp, tiến bộ khoa học trong công tác phòng, chống ma túy…

2. Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo hình, báo in, báo điện tử); hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động; hội nghị; buổi tọa đàm …

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công thực hiện, các đơn vị, địa phương tự cân đối, bố trí từ nguồn kinh phí đã được cấp năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng liên quan đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại Hội nghị giao ban báo chí.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2018.

- Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền lồng ghép các nội dung về phòng, chống ma túy với hoạt động đưa thông tin về cơ sở của các Đội Tuyên truyền lưu động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, các phương thức phòng, chống ma túy,

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh mỗi tháng đăng tải ít nhất 01 tin bài có nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

4. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Mỗi tháng xây dựng ít nhất 03 nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy đăng tải trên báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử dưới các hình thức như: phóng sự, tin, bài viết, tiểu phẩm, ký sự…

Thực hiện việc đưa thông tin về công tác phòng chống ma túy thường xuyên, liên tục trên báo chí trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế gắn liền với việc triển khai Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018.

- Tăng cường phát huy vai trò của các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác truyền thông phòng chống ma tuý nhằm tuyên truyền  sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

- Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”.

- Ngoài các nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các Cuộc vận động “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy”, “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội”…  và xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư không có tệ nạn ma túy, vận động người nghiện ma túy tự nguyện tham gia cai nghiện tập trung, cai nghiện tại nhà, tại cộng đồng và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.   

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện án “ Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018./.

 

Tác giả:  Phó chủ tịch Phạm Duy Hưng
Nguồn:  UBND tỉnh