Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

KẾ HOẠCH

Phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 

Căn cứ Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT ngày 20/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Thông qua phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo từng nội dung của Cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót.

2. Yêu cầu

- Các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng công trình, mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng lĩnh vực cụ thể ở khu dân cư để 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở mỗi xã, phường, thị trấn đều có các công trình, mô hình thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh của các tổ chức thành viên đạt hiệu quả cao nhất.

- Ủy ban MTTQ cấp xã cần hiệp thương với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

- Chủ trì, chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”; tập hợp ý kiến nhân dân đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Cuộc vận động; hàng năm chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; phối hợp hướng dẫn biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là những tập thể có các công trình, mô hình hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Hội Nông dân tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh” lồng ghép chặt chẽ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân cấp cơ sở, Chi hội nông dân xây dựng mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện nội dung Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo để đảm bảo Hội Phụ nữ ở mỗi xã, phường, thị trấn duy trì ít nhất 01 mô hình về “Xây dựng gia đình hạnh phúc” hoặc 01 mô hình “3 sạch” (nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch) gắn với bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới do phụ nữ quản lý.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các công trình do Đoàn Thanh niên ở xã, phường, thị trấn đảm nhận.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Đoàn Thanh niên có các công trình, mô hình của thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến đường văn minh; tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Hướng dẫn Đoàn cơ sở ở xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình của thanh niên bảo vệ môi trường.

5. Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, truyền thống quê hương, đất nước; thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”...

- Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh ở mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; 01 mô hình về thực hiện Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo ra những sản phẩm tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng các mô hình “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp; “Phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc” trong cơ quan hành chính sự nghiệp góp phần xây dựng đô thị văn minh.

7. Hội Người cao tuổi tỉnh

- Tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; tích cực tham gia phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc giữ gìn nền nếp, gia phong trong gia đình; tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư; thực hiện có hiệu quả chương trình “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hướng dẫn, chỉ đạo đảm bảo Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn duy trì, xây dựng ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

8. Hội Khuyến học tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng tỉnh Bắc Kạn trở thành một địa phương có phong trào xã hội học tập gương mẫu điển hình. Giúp đỡ học sinh trong độ tuổi đến trường học tập, động viên người lớn tự học tập suốt đời. Xây dựng Quỹ khuyến học từ trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; động viên, khuyến khích trẻ em và người lớn học tập thành tài.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Khuyến học các cấp, trực tiếp là Hội Khuyến học cơ sở (xã, phường, thị trấn) và tổ chức Hội ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) vận động, triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã”.

9. Liên minh các Hợp tác xã tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng các Hợp tác xã kiểu mới; hỗ trợ tập huấn về Hợp tác xã kiểu mới và xây dựng Hợp tác xã kiểu mới. Hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có hiệu quả.

- Phát triển Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn để hỗ trợ các Hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm; chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng và duy trì ít nhất ở mỗi xã nông thôn mới có 01 Hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả gắn với chuỗi giá trị hàng hóa.

10. Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh

- Đăng ký tổ chức thực hiện công trình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Phong trào “Sáng tạo khoa học và công nghệ” trong sản xuất kinh doanh.

- Hướng dẫn, tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc đẩy mạnh Phong trào “Sáng tạo khoa học công nghệ”. Tham gia triển khai thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống ở khu vực đô thị và nông thôn.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hiệp thương, thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức.

2. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: đăng ký danh sách các công trình, mô hình, phần việc của tổ chức mình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vào Quý 1 hàng năm.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hiệp thương với các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả.

4. Đề nghị Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

- Có văn bản hướng dẫn các cấp đoàn, hội ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Trước 15/02 hằng năm, đăng ký danh sách các công trình, mô hình, phần việc của tổ chức mình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp (theo mẫu gửi kèm). Năm 2017 đăng ký trước ngày 15/7/2017.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực UBND tỉnh (p/h c/đ);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (thay b/c);

- BTT MTTQ tỉnh;

- BTT MTTQ các huyện, thành phố (t/h);

- Các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh (p/h);

- Các Ban, VP cơ quan MTTQ tỉnh;

- Lưu VT, Ban PT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Lý Quang Vịnh

ĐƠN VỊ:...................................

 

DANH SÁCH

Các công trình, mô hình, phần việc của (đơn vị).......... tham gia xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 129 /KH-MTTQ-BTT ngày 21 tháng 6 năm 2017

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn)

 

 

STT

 

 

Đơn vị

 

 

Số lượng đăng ký

công trình, mô hình, phần việc

 

 

Nội dung đăng ký công trình, mô hình, phần việc

 

 

 

Thời gian hoàn thành (dự kiến)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TM. BAN THƯỜNG VỤ

              (Ký tên, đóng dấu)

                               

 

 

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  MTTQ tỉnh