Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-CAT–MTTQ ngày 13/5/2021 của Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-,MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023.

Xem tiếp


Căn cứ Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 12/01/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 về việc ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";

Xem tiếp


Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm sáng tạo Tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018

Xem tiếp


Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

Xem tiếp


Căn cứ Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT ngày 20/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xem tiếp


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015; Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Xem tiếp


Ngày 28/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp

12