Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp Triển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất với Ban Thường vụ Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Liên Đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (gọi chung là các tổ chức chính trị - xã hội) xây dựng chương trình phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc triển khai, thực hiện chương trình phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để triển khai có hiệu quả, đồng bộ.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện tập trung chủ yếu trong năm 2017 và những lĩnh vực có ý nghĩa xã hội cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền

- Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những văn bản có liên quan trực tiếp đến người dân; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là nhân dân các nơi bị ảnh hưởng bởi các chương trình, dự án.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 456/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 30/12/2016 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

- Tuyên truyền theo các chuyên đề của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; tuyên truyền về đại hội nhiệm kỳ các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm theo chủ đề phù hợp để đoàn viên, hội viên và nhân dân kiến nghị, trao đổi, góp ý việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề quan tâm khác.

2. Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai các phong trào thi đua, trong đó tập trung thực hiện các đợt thi đua chào mừng đại hội nhiệm kỳ các tổ chức thành viên của MTTQ; chú trọng việc phối hợp chia sẻ thông tin, giới thiệu các mô hình, phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động an sinh xã hội, “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... tập trung trọng tâm vào các xã có lộ trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017.

- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các mô hình Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân

- Tổ chức trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp tổ chức tập huấn về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

- Phối hợp lựa chọn giới thiệu các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

- Phối hợp tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, vận động nhân dân không tham gia xuất cảnh trái phép đi lao động.

4. Công tác nắm tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổ chức các Hội nghị nhân dân để nhân dân nêu lên ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam theo các chủ đề gắn với lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, hội viên và các vấn đề nhân dân quan tâm.

- Duy trì thường xuyên công tác thông tin, báo cáo (định kỳ hằng tháng) tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập hợp các ý kiến góp ý, sáng kiến của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Khi có yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức các hội nghị góp ý kiến hoặc hội nghị phản biện xã hội đối với các văn bản Dự thảo.

5. Công tác tổ chức, cán bộ

- Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ ở cấp huyện, cơ sở và khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều khó khăn, địa bàn vùng cao, vùng sâu.

- Phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và khu dân cư.

III. PHÂN CÔNG PHỐI HỢP GIÁM SÁT

1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp giám sát các nội dung sau:  

- Giám sát việc tổ chức thực hiện đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Giám sát việc thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh trạnh trên thị trường, tập trung trông rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Giám sát hình thực hiện nông thôn mới.

2, Hội Nông Dân tỉnh: Chủ trì phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3, Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp giám sát các nội dung sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để chuẩn bị cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW vào năm 2017.

- Giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của cán bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong đảm bảo cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước.

- Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, được hỗ trợ 2 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 về quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP.

4, Hội Cựu Chiến binh tỉnh

- Phối hợp với MTTQ giám sát việc tổ chức thực hiện đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020 và giám sát việc thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh trạnh trên thị trường, tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020.

5. Liên Đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì phối hợp giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động; Luật Công đoàn và việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh:  

 Chủ trì phối hợp giám sát việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

IV. PHÂN CÔNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NTM, ĐTVM”

Thực hiện đầy đủ 5 nội dung của Cuộc vận động trong Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 23/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Ủy ban MTTQ tỉnh: Chủ trì triển khai hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

2. Hội nông dân tỉnh: Chủ trì việc tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền xây dựng mô hình phát triển kinh tế; Xây dựng gia đình văn hóa; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.

4. Hội Cựu chiến binh: Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trong khối công chức, viên chức và người lao động. Vận động phong trào tham gia giao thông văn minh, lịch sự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức giám sát các nội dung chương trình phối hợp. Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát đảm bảo theo quy định.

 2. Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của tổ chức mình về Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, báo cáo.

3. Điều hành các hoạt động phối hợp

- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ vai trò điều hành chung về công tác phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các đoàn thể tỉnh chủ trì các hoạt động theo lĩnh vực phụ trách và các nội dung được thống nhất.

- Giao Văn phòng, các Ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm đầu mối phối hợp, tham mưu giúp lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình phối hợp này.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 Thực hiện theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài Chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Thông tư 97/2010/TT-BTC, ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cơ quan nào chủ trì phối hợp thực hiện nội dung thì cơ quan đó đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện. 

Trên đây là chương trình phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động trong năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Nếu có các nhiệm vụ phát sinh, các bên tiếp tục đề xuất bổ sung để thực hiện./.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

        HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH 

 

 

 

           

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Các đoàn thể Trung ương;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (thay báo cáo);

- Ban Dân Vận Tỉnh uỷ;

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

- Thường trực các Huyện, thành ủy;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 8 huyện, thành phố;

- VP MTTQ, các đoàn thể tỉnh;

- Lưu VT MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

 

 

Tác giả:  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh & Ban ATGT tỉnh
Nguồn: