Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp Triển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 về việc ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";

Thực hiệnThông báo số 1001-TB/TU, ngày 24/10/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2019 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất với Ban Thường vụ Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (gọi chung là các tổ chức chính trị - xã hội) xây dựng Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động trong năm 2019, ngày 05/3/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 24/CTrPH-MTTQ-TCCTXH về việcTriển khai các hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2019Nội dung kế hoạch xem TẠI ĐÂY:

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  MTTQ tỉnh