Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 12/01/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở Chương trình tổng kết số 21/CtrPH-MTTQ-STNMT ngày 08/8/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2021 -2025 cụ thể;

Xem chi tiết TẠI ĐÂY;

 

Tác giả:  Ban Thường trực
Nguồn:  MTTQ tỉnh