Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

UỶ BAN NHÂN DÂN 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

 
   

 


Số: 220/CTrPH-UBND-UBMTTQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Bắc Kạn, ngày  19 tháng 6 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về

thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 
   

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 20/4/2012 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

- Thông qua thực hiện Cuộc vận động, vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu

- Việc phối hợp giữa cơ quan, tổ chức phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của nhân dân ở cơ sở, cộng đồng dân cư. Phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình phối hợp.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

1.1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương lồng ghép phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” ở cơ sở, khu dân cư với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, phân công trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, hướng dẫn MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư:

a) Tổ chức vận động các hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung trọng tâm:

- Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

- Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa,tương thân, tương ái, xây dựng người Bắc Kạn giàu lòng nhân ái, văn minh.

- Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

b) Vận động các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường (thị trấn) đạt chuẩn văn minh đô thị.

2. Vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

2.1.UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chỉ đạo các cấp có trách nhiệm phối hợp và bảo đảm điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

2.2.Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ chủ trì vận động nguồn lực xã hội thông qua các hình thức sau:

- Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và các quỹ an sinh xã hội khác; nhân dân góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên.

- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phụng dưỡng người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người nghèo an cư, vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

- Vận động hộ gia đình và nhân dân góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế để tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

3.1.Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của MTTQ vận động nhân dân xây dựng các mô hình:

- Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; khu dân cư, xã, phường, thị trấn giảm nghèo bền vững.

- Mô hình về phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi; liên kết sản xuất, mô hình Hợp tác xã kiểu mới.

- Mô hình về môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tội phạm- tệ nạn xã hội, đền ơn đáp nghĩa...

- Mô hình “nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp, “Phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc” trong cơ quan hành chính sự nghiệp...

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

3.2.Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa các khu dân cư trong tỉnh về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4. Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

4.1. Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững:

Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát thực hiện các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 tập trung:

- Giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ: hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyềnquy định.

- Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh đối với đối tượng được hỗ trợ.

4.2. Nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới:

Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm giám sát việc thực các chính sách được quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 tập trung:

- Giám sát việc bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới;

- Giám sát quá trình bình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới.

4.3. Nội dung giám sát xây dựng đô thị văn minh:

-  Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giám sát công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân các công ty, doanh nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

5. Nội dung phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Các cơ quan, đơn vị, sở, ngành khi xây dựng dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án... về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân có trách nhiệm phối hợp và bảo đảm các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản này.

- Khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giảm nghèo bn vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tùy theo nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh trong dự thảo văn bản mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức phản biện xã hội phù hợp để nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản.

6. Đối tượng, trình tự thủ tục giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đối tượng, phạm vi, hình thức, trình tự, thủ tục giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tổ chức kiểm tra việc phối hợp giảm nghèo bền vng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Các sở, ngành, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm các điều kiện thực hiện, kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;mời Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phối hợp tham gia.

8. Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết

8.1. Định kỳ giao ban, sơ kết:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp định kỳ 06 tháng tổ chức giao ban, 01 năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên trực tiếp;

-  Hng năm vào dịp t chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tổ chức sơ kết 01 năm và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

8.2.Năm 2018 các cấp tổ chức hội nghị sơ kết, năm 2020 các cấp tổ chức hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Hàng năm chỉ đạo, rà soát thống kê, phân loại đối tượng nghèo, cận nghèo; xây dựng cơ sở dữ liệu người nghèo, hộ nghèo đa chiều và công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu dân cư và trụ sở UBND cấp xã. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực đảm bảo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chủ trì, phối hợp với MTTQ tổ chức sơ kết, tổng kết và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đáp ứng các yêu cầu của mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp và đảm bảo các điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp tổ chức giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại để nhân dân trao đổi, góp ý kiến việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp và hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp về tài liệu, tập huấn, giám sát, phản biện tham gia công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

1.1. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh:

- Chủ động, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng kế hoạch, cung cấp, phát hành tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về giảm nghèo.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp vận động nhân dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với MTTQ cùng cấp tự đánh giá, tổ chức thẩm tra hồ sơ và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, khu dân cư nông thôn, xã có cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

1.3. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình, khu dân cư, phường, thị trấn có cách làm hiệu quả xây dựng đô thị văn minh;

- Xây dựng tiêu chí về đô thị văn minh để MTTQ và các tổ chức thành viên có cơ sở tuyên truyền, vận động.

- Phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ trong quá trình tham mưu cơ chế chính sách phát triển nhà ở; hỗ trợ xây dựng nhà ở đi với người có công; hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thp, công nhân các công ty, khu công nghiệp.

1.4. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, khu dân cư lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn điều chỉnh tiêu chí, thủ tục bình xét để nâng cao chất lượng công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

1.5. Sở Y tế:

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan: Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 456/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 30 tháng 122016 của Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

- Gắn các chương trình, phong trào vận động nhân dân tham gia: Bảo hiểm y tế, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát và phản biện xã hội về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp tài liệu, tập huấn, hỗ trợ cán bộ chuyên môn, kinh phí xây dựng và duy trì tổ chức điểm các mô hình; nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.7. Sở Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện quy ước và hương ước ở cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

1.8. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ hướng dẫn, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

1.9. Sở Kế hoạch- Đầu tư:

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công; phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan cân đối nguồn lực bố trí kinh phí đảm bảo để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp này.

1.10. Sở Tài chính:

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở dự toán hàng năm để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ khác thuộc Chương trình phối hợp theo quy định.

1.11. Các sở, ngành liên quan khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai các nội dung có liên quan đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốcvận động toàn dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Phối hợp với sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo”;

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ tại Chương trình phối hợp này trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hướng dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và lồng ghép nhiệm vụ tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tổ chức mình với triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Hiệu lực thi hành

Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; Chủ tịch UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Chương trình phối hợp này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MTTQ TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH


 Lý Quang Vịnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


  

Lý Thái Hải

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
-
BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
-
VP UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh;

- UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, KGVX, KT, PT MTTQ tỉnh.

Tác giả:  Thường trực UBND tỉnh & Ủy ban MTTQ tỉnh
Nguồn: