Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn.
Người đại diện: Bà Trương Thu Dịu - Phó Chánh Văn phòng.
Số điện thoại liên hệ:  0209.3870.552
Email: vanphong.mt@backan.gov.vn