Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ I (năm 1955) 

Tháng 12 năm 1955, Bắc Kạn đã chính thức tiến hành Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hiệp thương cử ra ra bộ máy lãnh đạo đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ông Hồ Văn Phúng (tức Ích Hậu) một cán bộ có uy tín của Mặt trận Việt Minh đã được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 21 tháng 4 năm 1965, Quốc hội quyết định hợp nhất 02 tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Ông Nguyễn Việt Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Bắc Thái.

Ngày 06 tháng 11 năm 1997, Quốc hội quyết định phê chuẩn việc tách tỉnh Bắc Thái thành 02 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Ngày 01 tháng 01 năm 1997, Tỉnh Bắc Kạn được tái thành lập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh Bắc Kạn được tái lập trên cơ sở tách ra từ bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Theo Quyết định số 28-QĐ/TU, ngày 14 tháng 2 năm 1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâm thời tỉnh Bắc Kạn đã được thành lập cùng với 18 vị Ủy viên Ủy ban. Ông Cà Xuân Lỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâm thời tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ II (nhiệm kỳ 1997 - 2002)

Đại hội diễn ra tại Thị xã Bắc Kạn từ ngày 26 đến 27 tháng 12 năm 1997 với 200 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 41 vị; Ban Thường trực gồm 05 vị. Ông Cà Xuân Lỵ, Chủ tịch lâm thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được Đại hội hiệp thương dân chủ cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III (nhiệm kỳ 2003 - 2008)

Đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11 năm 2003 tại Thị xã Bắc Kạn với 230 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh gồm 65 vị; Ban Thường trực gồm 07 vị. Ông Cà Xuân Lỵ được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch.

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014)

Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 năm 2009 tại Thị xã Bắc Kạn với 250 đại biểu tham dự. Đại hội hiệp thương cử ra 71 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường trực gồm 07 vị. Ông Ma Từ Đông Điền được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.Từ tháng 6 năm 2012, ông Vi Hồng Dương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thay ông Ma Từ Đông Điền chuyển công tác khác.

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2014tại Thành phố Bắc Kạn với 250 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương cử 71/73 vị Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Thường trực gồm 07 vị. Ông Vi Hồng Dương được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Từ ngày 11 tháng 03 năm 2016,ông Lý Quang Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đượcỦy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thay ông Vi Hồng Dương chuyển công tác khác.

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2019, Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thay ông Lý Quang Vịnh chuyển công tác khác.

Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Đại hội diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11 đến 12 tháng 7 năm 2019 tại Thành phố Bắc Kạn với 300 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương cử ra 73 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa VI. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã hiệp thương cử 07 vị ủy viên Ban Thường trực. Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Hội nghị hiệp thương tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Tác giả: 
Nguồn: