Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQVN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tổng hợp, đối ngoại, thông tin - lưu trữ, hành chính - quản trị của Mặt trận

Xem tiếp