Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", "Vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem tiếp


Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Xem tiếp


Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQVN tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tổng hợp, đối ngoại, thông tin - lưu trữ, hành chính - quản trị của Mặt trận

Xem tiếp